Daniels nutrigeneeskunde

"GEZONDHEID KOMT VAN BINNENUIT"

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen.

Om de therapie zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden. Als u  een afspraak voor een behandeling maakt, gaan we ervan uit dat u kennis genomen hebt van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
Annulering

a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
- Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
- Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
- De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.


Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.Facturering en betaling

a. Alle prijzen zijn in Euros (). Alle prijzen zijn vrij van B.T.W. / omzetbelasting.
b. Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
c. Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.
f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
g. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.
i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.


Aansprakelijkheid

a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.
b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.
c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.


Ethiek en hygiëne

  • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt wordt u vriendelijk verzocht om indien mogelijk voor de behandeling een douche of bad te nemen. 
  • In verband met de hygiëne worden alle materialen die eigendom zijn van Nutrigeneeskunde na elke behandeling gereinigd.
  • Mede met het oog op ons milieu mag u natuurlijk zelf altijd uw eigen handdoeken meenemengaarne 2 stuks.
       

        Ambulant

        Daniels Nutrigeneeskunde behoudt zich het recht, bij het werken op locatie, de opdracht te annuleren indien er naar ons
        inzicht sprake is van een locatie die:
  • Onveilig is.
  • Bedreigend is.
  • Er sprake is van onhygiënische situatie.
  • Anderszins het uitvoeren van de opdracht en/of het welvoelen en welbevinden van de therapeut belemmert of negatief beïnvloedt.


Anamnese inclusief patientverklaring/behandelovereenkomst

Tevens verzoeken wij u de patientverklaring/behandelovereenkomst door te nemen en te tekenen. Deze kunt u ook vinden in het anamnese formulier.


AVG

Wellicht heeft u al eens gehoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Simpel gezegd zorgt deze nieuwe Europese privacywet ervoor dat uw gegevens per 25 mei 2018 nog beter worden beschermd.

Wilt u ook onze privacy verklaring lezen? Klik hier


Disclaimer website

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.


Bedankt voor uw medewerking...en de beste gezondheid toegewenst!